Voorwaarden

Voorwaarden
HUUROVEREENKOMST / ALGEMENE VOORWAARDEN

ADRES
Avenida Noruega 4 03130 Gran Alacant, Santa Pola, Alicante, Spain.

INCHECKEN – kan vanaf 14.00 uur ’s middags en uitchecken is tot 10.00 uur in de ochtend (in overleg met verhuurder kunnen deze tijden gewijzigd worden).

In het gehele vakantiehuis mag binnen niet gerookt worden.

HUISDIEREN – zijn alleen toegestaan in de vakantiewoning indien hiervoor duidelijk vooraf toestemming is verkregen, er geldt hiervoor geen toeslag. Huisdieren zijn niet toegestaan op meubelen (zoals bedden, banken). Indien er aanwijzingen zijn dat dit toch gebeurt zal dit kunnen resulteren in extra schoonmaakkosten. Alle huisdieren dienen bij te zijn met vaccinaties zoals hondsdolheid (wettelijk verplicht). Alle bovengenoemde zaken zijn voor de verantwoordelijkheid van de huisdiereigenaar. De verhuurder draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ziekten of verwondingen die mensen of huisdieren oplopen tijdens hun verblijf in de woning.

AANBETALING / SCHADE / BORG – Een waarborgsom van € 300,– is noodzakelijk en verplicht. Deze moet worden betaald binnen 7 dagen na factuurdatum. Deze waarborgsom wordt automatisch omgezet naar een borg bij aankomst. Deze borg is geen huur, maar wordt nadien verrekend met het verbruik van gas,
water en elektra. Het restantbedrag (na aftrek) zal worden overgemaakt binnen 14 dagen na vertrek, indien aan de volgende eisen worden voldaan: Er is geen schade aangericht aan de woning of de inboedel, tenzij door normaal gebruik. Er zijn geen boetes opgelegd vanwege illegale activiteiten, huisdieren, overige verhuur of bestelde diensten tijdens het verblijf. Al het afval is opgeruimd in de daarvoor bestemde containers en alle gebruikte keukeninventaris is schoongemaakt en opgeruimd. Alle sleutels zijn op de keukentafel achtergelaten of ingeleverd bij contactpersoon, en de woning is vergrendeld achtergelaten. Alle rekeningen van tijdens het verblijf zijn betaald voor vertrek. Geen linnen zijn verdwenen of beschadigd. Geen vroege aankomst of te laat uitchecken. De huurder is niet uit de accommodatie gezet door de eigenaar (of afgevaardigde van de eigenaar) of de politie.

BETALING – Een eerste betaling, gelijk aan 25% van het totale huurtarief, dient binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te worden. De eerste betaling kan gedaan worden via bankoverschrijving. Als deze eerste betaling is ontvangen, wordt de reservering definitief, anders blijft de woning in optie.

Door voldoening van de aanbetaling verklaart de huurder zich akkoord met de algemene voorwaarden voor de verhuur van Villa Casa Santa Pola.

Het restantbedrag van het totale huurtarief (75%) dient 6 weken voor aanvang van de huurperiode door de verhuurder te zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaatsgevonden, zal de huurder een brief of e-mail ontvangen met het verzoek het restantbedrag alsnog binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. De verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaatsvindt, dient betaling van de volledige huurprijs plus borgsom per direct plaats te vinden.

Na ontvangst van het restant van de huurprijs, wordt de benodigde reisinformatie per email aan de huurder toegestuurd. Hierbij is alle noodzakelijke informatie betreffende routebeschrijving, adres en naam van de persoon, die de ontvangst regelt. De reeds toegestuurde factuur dient als bewijs van toegang tot de woning, hetgeen ter plekke aan degene, die de ontvangst regelt, moet worden overhandigd.

SLEUTELS – De sleutels van het huis worden door verhuurder in bruikleen aan huurder ter beschikking gesteld. De sleutels blijven eigendom van de verhuurder. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutels, is huurder een onherroepelijk bedrag verschuldigd van € 150,–. Huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht hij dat toch doen dan is hij een boete verschuldigd van € 1.000,–, onverminderd de werkelijk gemaakte kosten.

ANNULERING – Annulering door de huurder: Elke annulering moet schriftelijk of per mail aan de verhuurder worden gemeld. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en administratiekosten de volgende annuleringskosten verschuldigd: De volledige borgsom van € 300,– zal altijd worden terugbetaald, echter

bij annulering tot en met de 42ste dag vóór aankomst worden reserveringskosten in mindering gebracht ter hoogte van € 150,– op de aanbetaling;
bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 30ste dag vóór aankomst: 60% van de huurprijs;
bij annulering vanaf de 30ste dag tot de aankomst: 90% van de huurprijs;
bij annulering op de aankomstdag of later: de volle huurprijs.
Annulering door de verhuurder: Indien door onvoorziene omstandigheden de verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetaling en waarborgsom plaatsvinden.

KLACHTEN EN GESCHILLEN – Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet. Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomt met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder of met de sleutelbeheerder. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen komen overeen dat een eventueel geschil wordt voorgelegd aan de Nederlands bevoegde rechter.

OMSCHRIJVING WONING – Alle informatie op deze website van de verhuurder betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door de verhuurder. Indien hierin een verandering plaatsvindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal de verhuurder de huurder hierover informeren indien de verhuurder van deze zaken op de hoogte is, doch dan kan de verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder de verhuurder of sleutelbeheerder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze de mogelijkheid krijgt het één en ander te herstellen. Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van de verhuurder.

AANKOMST EN VERTREK – De aankomst in een vakantiewoning vindt normaliter plaats 14.00 uur, tenzij anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen om de avond voor vertrek telefonisch contact op te nemen met degene, die de ontvangst en sleutelbeheer regelt, teneinde een precieze tijd en plaats af te spreken en om opnieuw te bellen, indien de afspraak gewijzigd moet worden ten gevolge van onvoorziene omstandigheden. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan de verhuurder niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert. De vakantiewoning moet uiterlijk om 10.00 uur verlaten worden op de dag van vertrek, tenzij anders overeengekomen.

VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER – De huurder(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de verhuurder ter bevordering van een goede uitvoering van de huur en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte huurder. De huurder die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een huur daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de verhuurder van (voortzetting van) de huur worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de huurder, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de huurder niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan verleend. Het is u niet toegestaan: aanpassingen te doen aan de centrale verwarming en/of de verwarmingsketel;
overlast te veroorzaken in de straat en/of bij buren. Meer dan 6 personen te laten verblijven in de woning. Huurder is aansprakelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst verschuldigd alle boetes/kosten/schade ten gevolge hiervan die verhuurder lijdt of van het niet nakomen van de aanwijzingen van de verhuurder.

MAXIMALE BEZETTING – Het maximale aantal gasten is beperkt tot zes (6) volwassen personen.

INBEGREPEN – Bij het huurtarief is inbegrepen: een keer schoon bedlinnen. Ook inbegrepen is keukenlinnen en badhanddoeken.

GEEN DAGELIJKSE SCHOONMAAK SERVICE – We raden aan strandlakens mee te nemen voor uitstapjes, omdat het niet is toegestaan de handdoeken uit de woning mee te nemen.

TARIEFWIJZIGINGEN – Huurtarieven kunnen gewijzigd worden zonder vooraankondiging.

VALSE RESERVERINGEN – Reserveringen die gemaakt worden onder een valse voorwendselen zullen resulteren in het inhouden van uw gemaakte betalingen, aanbetalingen of huurbedrag, en de partij zal geen toegang tot de woning verkrijgen.

GESCHREVEN UITZONDERINGEN – Uitzonderingen op de bovengenoemde richtlijnen moeten vooraf schriftelijk bevestigd worden.

REISVERZEKERING – We raden al onze gasten aan een reis en annuleringsverzekering af te sluiten voor hun vakantie.

AANSPRAKELIJKHEID – De eigenaren zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken, verwondingen of ziektes die zich voordoen tijdens een verblijf in of rondom de woning. De huiseigenaren zijn tevens niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van persoonlijke bezittingen of kostbaarheden. Door deze reservering te accepteren is overeengekomen dat alle gasten uitdrukkelijk het risico van schade ten gevolge van het gebruik van de woning erkennen.

WAARBORG – Bij de eerste betaling dient de huurder een borg te betalen van € 300,–. Indien er zich geen problemen voordoen of zaken stuk gaan, dan zal de verhuurder dit bedrag overmaken op de rekening van de huurder na aftrek van gas, water en elektra. Bij geconstateerde gebreken zal het bedrag aan gebreken verrekend worden met de uitbetaling van de borg. Het (resterende) bedrag zal binnen 14 dagen na beëindiging vakantie op rekening overgemaakt worden van huurder.

SCHOONMAAK – Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Bovendien dient de huurder dit binnen 24 uur aan de verhuurder te melden. Bij het vertrek dient de huurder de woning schoon en opgeruimd achter te laten. Als de villa niet netjes is achtergelaten dan zal hiervoor  € 110,– eindreiniging kosten in rekening worden gebracht.

HET BOEKEN VIA ONZE WEBSITE – Boeking via e-mail, of de aanbetaling hiervan, of het betalen van de aanbetaling houdt in, dat de huurder kennis heeft genomen en akkoord gaat met de hier genoemde “Algemene Huurvoorwaarden” en de volledige omschrijving van de woning, die hij/zij heeft gehuurd. 
De prijzen voor de verhuur zijn berekend in euro’s en zijn per woning per periode zoals genoemd in de huurovereenkomst of via de website. BTW is hierop niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen.